فیلتر و کارتریج :

15 1 فیلتر و کارتریج
فیلتر ترکیبی گازها و بخارات به همراه ذرات P100 برند North
16 فیلتر و کارتریج
فیلتر مولتی گاز (نوار زیتونی) NORTH مدل 75SCL
17 فیلتر و کارتریج
فیلتر گازهای اسیدی و آلی (نوار زرد) North مدل N75003
18 فیلتر و کارتریج
فیلتر گاز و بخارات اسیدی (نوار سفید) North مدل 75002L
19 فیلتر و کارتریج
فیلتر بخارات آلی (نوار مشکی) برند North مدل N75001
20 فیلتر و کارتریج
فیلتر بخارات آمونیاکNorth مدل 75004L