شیرهای اطفا حریق اتوماتیک :

211 شیرهای اطفا حریق اتوماتیک
شیر دستی تخلیه سریع Quick Release برند VTI آلمان K85-11.0
212 شیرهای اطفا حریق اتوماتیک
شیر برقی CO2 روتارکس
213 شیرهای اطفا حریق اتوماتیک
شیر برقی FM200 روتارکس
214 شیرهای اطفا حریق اتوماتیک
شیر پنوماتیک CO2 روتارکس